Privacy policy

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us informem el següent:

1. Responsable del tractament

 • CLÍNICA DENTAL STOMA, S.A.
 • CIF: A08480725
 • Domicili social: c/Ganduxer, 47 baixos – 08021 Barcelona
 • Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 22.005, Foli 101, full B 30.353, Data de 30 de desembre de 1977.
 • Correu electrònic:
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): L’Usuari pot contactar amb el DPO a través de l’adreça següent .

2. Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat sobre la manera com CLINICA DENTAL STOMA, S.A. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.clinicadentalstoma.es (d’ara endavant, el “lloc web”), així com les pròpies de la seva connexió i navegació (d’ara endavant, la “ navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a CLINICA DENTAL STOMA, S.A.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals, o les de tercers a CLINICA DENTAL STOMA,S.A.

3. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades als formularis accessibles des del Lloc Web de CLINICA DENTAL STOMA, S.A. són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre aquestes.

4. Amb quina finalitat tractará CLINICA DENTAL STOMA, S.A. Les dades personals de l’usuari I durant quant de temps?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per CLINICA DENTAL STOMA,S.A. d’acord amb les finalitats següents:

 • Gestionar les vostres sol·licituds de contacte amb CLINICA DENTAL STOMA, S.A. a través dels canals disposats per fer-ho.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de CLINICA DENTAL STOMA, S.A., per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de CLINICA DENTAL STOMA, S.A., per mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari.
 • Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per CLINICA DENTAL STOMA, S.A. a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·licite la baixa a CLINICA DENTAL STOMA, S.A., se n’oposi o revoqui el consentiment.

5. Quines dades de l’usuari tractará CLINICA DENTAL STOMA, S.A.?

CLÍNICA DENTAL STOMA,S.A. podrà tractar les categories de dades següents, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’identificació de l’Usuari.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, CLINICA DENTAL STOMA, S.A. podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats indicades anteriorment.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda a la present Política de Privadesa, eximint a CLINICA DENTAL STOMA, S.A. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, CLINICA DENTAL STOMA, S.A. podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?

Els tractaments de dades necessaris per al compliment de les finalitats esmentades que necessitin del consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb CLINICA DENTAL STOMA, S.A. a través dels canals següents: .

Així mateix, en els casos en què calgui tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre CLINICA DENTAL STOMA, S.A. i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per complir aquestes finalitats. Per part seva, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per CLINICA DENTAL STOMA, S.A. i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l’interès legítim del responsable.

7. A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o del grup empresarial de CLINICA DENTAL STOMA, S.A., únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de CLINICA DENTAL STOMA, S.A. necessaris per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de CLINICA DENTAL STOMA, S.A. per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i/o, en cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en aquest apartat es poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, i en aquest últim cas es troben degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8. Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari:

 • Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita a CLINICA DENTAL STOMA, S.A. són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a CLINICA DENTAL STOMA, S.A. per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CLINICA DENTAL STOMA, S.A. o a tercers.

9. Comunicacions comercials I promocionals

Una de les finalitats per a les quals CLINICA DENTAL STOMA,S.A. les dades de l’Usuari seran per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es faci alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta s’adreça únicament i exclusivament a aquells usuaris que n’hagin autoritzat la recepció i/o que no n’hagin manifestat prèviament la negativa a la recepció.

Per dur a terme la tasca anterior, CLINICA DENTAL STOMA,S.A. podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del vostre interès.

En cas que l’Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de CLINICA DENTAL STOMA,S.A. podeu sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials trameses.

10. Exercici de drets

L’Usuari pot enviar un escrit a CLINICA DENTAL STOMA, S.A., domicili social: c/Ganduxer, 47 baixos – 08021 Barcelona, ​​o bé per correu electrònic a l’adreça , en ambdós casos, amb la Referència “Protecció de Dades”, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a CLINICA DENTAL STOMA, S.A. s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incomplets.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de CLINICA DENTAL STOMA, S.A. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de CLINICA DENTAL STOMA, S.A..
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les vostres dades personals davant l’Autoritat de control competent.

11. Mesures de seguretat

CLÍNICA DENTAL STOMA, S.A. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

(34) 932 012 511Schedule
Now